About Us Gallery Calendar Newsletter Login   Tel:+86-10-6432 9341   Contact Us
 
 
Classic China Highlights
  • Classic China Journey: Beijing-Xi'an-Guilin/Yangshuo-Suzhou/Hangzhou-Shanghai
  • Sichuan Panda Natural Reserve, Leshan Giant Buddha & Sanxingdui
  • Guilin, Yangshuo & Longsheng Rice Terraces
  • Ancient City Xi An (Terracotta Army Site)
  • 14-day Classic China Journey: Beijing/Xi'an/Chengdu/Tibet/Shanghai
  • The Silk Road (Dunhuang, Kashgar & Kazakh)
  • Yangtze River Cruise & Dazu Rock Carving
  • Xi'an (Terracotta Warriors) & Luoyang (Grottos & Shaolin Temple)
  • Off-the-Beaten Path Dali, Lijiang & Shangri-La of Yunnan
  • Ancient Capitals of China-Beijing-Datong-Pingyao-Xi'an-Luoyang-Nanjing-Shanghai
Southwest Ethnic Minority Explorations
Mongolian Grasslands, Deserts & Manchuria
Tibetan Landscape & People
The Silk Road (Xinjiang & Gansu)
Ancient China - Capitals & Yellow River Civilization
Shanghai & Yantze Regions - Gardens & Water Towns
Panda, Yangtze Cruise & China's Famous Mountains
Subtropical and Tropical China
Children's Study Tours Around China
   
 
 
Upcoming Tours
 
 
 
| Home | About Us | Contact Us | FAQs | Partners | Links | Jobs |
Copyright © 2000-2015 CCC Travel. All rights reserved